29 juni Kenniscafé Biodiversiteit in de landbouw

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

In dit kenniscafé krijgen regionale overheden, ketenpartijen en boerenorganisaties praktische handvatten om agrarische bedrijven op de juiste wijze te ondersteunen om tot een versterkte biodiversiteit in het agrarisch gebied te komen.

Herstel en benutting van biodiversiteit in de landbouw staat hoog op de agenda van overheden, ketenpartijen en boerenorganisaties. In veel regio’s lopen allerlei initiatieven om deze ambitie te realiseren. Maar welke mogelijkheden zijn daarvoor? Wat kunnen boeren doen? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat werken aan biodiversiteit ook betaald wordt? Er zijn veel vragen waar partijen die met biodiversiteit in de landbouw mee aan de slag gaan, tegenaan lopen. De Topsector Agri & Food en het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) steunen verschillende kennis- en innovatieprojecten op het gebied van monitoring en KPI-ontwikkeling, natuurinclusieve landbouw, verdienmodellen, gebiedsgerichte aanpak en voedselbossen.

Deze editie wordt samen met Regiebureau POP en Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel georganiseerd.

Programma

15.00 uur
Opening – Anne van Doorn, Wageningen University & Research

Melkveehouderij
15.05 uur
Werken aan biodiversiteit in de melkveehouderij met de biodiversiteitsmonitor – Jelle Zijlstra, Wageningen University & Research

15.15 uur
Resultaten uit het POP3-project Natuurinclusieve verdienmodellen - Jelle Pilat

15.25 uur
Discussie

Akkerbouw
15.30 uur
Werken aan biodiversiteit in de akkerbouw met de biodiversiteitsmonitor – Wijnand Sukkel, Wageningen University & Research

15.40 uur
Akker van de toekomst - Jetze Kempenaar

15.50 uur
Discussie

Gebiedsgerichte aanpak
15.55 uur
Belonen van bijdragen aan biodiversiteit door gebiedspartijen – Huib Silvis, Wageningen University & Research

16.05 uur
Verdienmodellen, vergroening en innovatie biodiversiteit, 3 projecten in de Veenkoloniën - Tijske de Groot

16.15 uur
Discussie

16.25 uur
Samenvatting en afsluiting – Anne van Doorn, Wageningen University & Research

16.30 uur
Einde

Meer informatie

Aanmelden