Wat is emissie?

Emissie is een ander woord voor uitstoot. Er wordt vaak gesproken over emissies in het kader van broeikasgassen zoals methaan, lachgas en koolstofdioxide (CO2). De landbouwindustrie maakt gebruik van fossiele brandstoffen en stoot daarmee broeikasgassen uit. Dieren stoten ook broeikasgassen uit tijdens het verteren van hun voedsel. Planten en bomen zijn op hun beurt weer in staat om CO2 te binden.